مسوولان وزارت صحت عامه و مسوولان محلی ولایت‌های سمنگان و دایکندی می‌گویند که کار ساخت دو شفاخانه در ولسوالی‌های «خلم» سمنگان و «شهرستان» دایکندی تکیمل و به بهره‌برداری سپرده شده است.

دوکتور نجیب الله توانا رییس صحت عامه ولایت بلخ می‌گوید که باشنده‌گان ولسوالی «خلم» به آرزوی دیرینه‌شان که داشتن یک شفاخانه معیاری و استندرد است دست یافته اند.

این مرکز صحی در ولسوالی «خُلم» ولایت سمنگان با هزینه ۶۹ میلیون افغانی از بودجه وزارت صحت عامه با ۵۰ بستر روی ۸ جریب زمین در این ولایت به بهره‌برداری سپرده شده است.

همچنان وزارت صحت عامه در خبرنامه‌ای گفته است شفاخانه چهارسپان نیز در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی به بهره‌برداری سپرده شده است.

قابل تذکر است که کلینیک چهارسپان ولسوالی شهرستان در سه جریب زمین ودر یک طبقه با ظرفیت ۱۳ اتاق به طور پخته واساسی در مدت دوسال به هزینه ۵.۵ میلیون افغانی از بودجه شخصی مردم محل اعمار و به بهره برداری سپرده شده است.

مردم از ساختن شفاخانه ها ابراز خرسندی کرده و گام مهم در عرصه طبابت دانسته و خواهان ایجاد مراکز بیشتر در ولایات شده اند.

این در حالی است که پس از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بسیاری از بخش‌های اقتصادی و زیربناهای جامعه به شمول بخش‌های صحی آسیب دیده است و بربنیاد ارزیابی‌ها، دسترسی زنان به مراکز درمانی مخصوصا در ولایات کاهش یافته و به طبع آن مرگ مادران در اثر زایمان نیز افزایش یافته است.