اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از توزیع دوباره‌ی تذکره‌های الکترونیکی خبر داده و می‌گوید که تاکنون ۸.۷ میلیون شناس‌نامه‌ی برقی در کشور توزیع شده است.

در خبرنامه‌ی اداره ملی احصاییه آمده است که روند توزیع تذکره‌های برقی افزایش یافته و در این روند تسهیلاتی ایجاد کرده که بهآن سرعت می‌بخشد.

از سوی هم در گزارشی از اداره احصائیه و معلومات طالبان امده است که همزمان با رسیدن ۱.۷ میلیون شناس‌نامه برقی روند توزیع آن دباره از سر گرفته شده است.

این در‌حالی‌است که از دو ماه به‌اینسو روند توزیع و چاپ شناس‌نامه الکترونیکی متوقف بود.

کارت‌های تازه چاپ شده شناسنامه الکترونیکی توسط یک شرکت در کره جنوبی انجام شده و تغییرات نیز در آن لحاظ شده است.

مدار اعتبار شناسنامه‌های جدید ۱۰ سال گفته شده است.

این شناسنامه‌ها با لوگوی جمهوری اسلامی افغانستان به چاپ رسیده ولی بجای وزارت امور داخله، اداره امور احصائیه و معلومات اضافه شده است.