دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان (اوچا) می گوید که تغییرات اقلیمی (آب و هوا) با بودن محدویت‌ها بر زنان روی وضعیت آنان در کار، زنده‌گی، سلامت و امنیت به‌طور نامناسبی تاثیر گذاشته است.

این اداره با نشر تویتی روز سه‌شنبه، بیست‌وچهارم عقرب گفته که تغییرات آب و هوایی به طور نامناسب بر زنان و دختران تاثیر می گذارد. طبق ارزیابی دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بیشردوستانه سازمان ملل، تبعیض‌های جنسیتی آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بر زنان را بیشتر ساخته و در زمینه‌های تولید و درآمد، معیشت، سلامت و امنیت زنان نقش دارد.

بر اساس گزارش این سازمان افغانستان ششمین کشور متضرر از تغییرات اقلیمی در جهان است

در ادامه این نهاد افزوده است: تنها در صورتی که در اقتصاد و تصمیم‌گیری مشارکت وجود داشته باشد می تواند عامل موثر در جلوگیری از بحران اقلیمی باشد.

این در حالیست که در افغانستان با وضع‌های قوانین حکومت طالبان زنان از حق تحصیل، مشارکت، کار و آزادی‌های اجتماعی محروم هستند.

تا حالی هیچ نوع برنامه برای مبازره با خطرات ناشی از آب و هوا و تاثیر پذیری بیشتر زنان در این مورد از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.

افغانستان بنابه ارزیابی‌ها، بیشتر شکاف جنسیتی را دارد و در این کشور کمترین سطح همکاری میان زنان و مردان در حال حاضر در افغانستان وجود دارد.