در ادامه نگرانی‌های مطرح‌شده مبنی بر وخامت بحران بشری در افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور رو به افزایش است.

طبق یافته‌های این کمیته، میلیون‌ها تن از جمله بیوه‌ها و کودکان یتیم مجبور شده‌اند برای یافتن غذا به جاده‌ها بیایند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی خواستار کمک شده است.

روز گذشته سفارت جاپان در کابل اعلام کرد که کشورش به ارزش ۵.۵ میلیون دالر در بخش صحت افغانستان کمک می‌کند.

از سوی دیگر سازمان جهانی غذا و کشاورزی نیز برای جلوگیری از آنچه که پیامدهای ناگوار ناامنی غذایی گفته شده به ۳۸ درصد از جمعیت افغانستان کمک می‌کند.