دفتر سازمان ملل برای برابری جنسیتی یا زنان سازمان ملل در سالروز سقوط افغانستان می‌گوید که برخی از زنان بنابه محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده است، مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهند.

گزارش این زنان سازمان ملل به مناسبت اولین سالروز سقوط افغانستان منتشر شده و در آن آمده است که رویکرد گذشته طالبان در برابر زنان تغییر نکرده است و در حال حاضر دختران و زنان در افغانستان هیچ امیدی به زندگی ندارند.

رییس اجرایی سازمان ملل و وزیر خارجه آلمان نیز در سالروز سقوط افغانستان به دست طالبان گفته بودند که زندگی زیر سایه طالبان برای زنان و دختران افغانستان تفاوتی با زندگی در زندان ندارد.

رییس اجرایی سازمان ملل رویکرد طالبان در قبال زنان را خشونت مبتنی بر جنسیت خوانده و گفته بود که زنان با حذف کتله‌ای از امورات اجتماعی در سطوح مختلف مواجه شده‌اند.

زنان سازمان ملل نیز تاکید کرده است که زنان و دختران از به طور سیستماتیک از زندگی عمومی و سیاسی کنار گذاشته شده و دسترسی آنان به آموزش و نهادهای توانمندی، صحیح خدمات بهداشتی قطع شده است.