imagیک افسر پولیس وزارت امورداخله از سوی هماسلطانی عضو مجلس نماینده گان مورد لت و کوب قرار گرفته است.

تاکنون دلیل این برخوردغیرمدنی بانو سلطانی در برابر این افسر پولیس مشخص نیست، اما آن گونه که در صفحه فیس بوک یک نوار تصویری نشر شده بانوسلطانی را در حالت لت و کوب  این افسر نشان می دهد.

این عمل کرد بانو سلطانی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. آنان گفته اند که برخورد فزیکی هرگز شایسته ی افراد چون نماینده گان مجلس یک کشور نیست.

 این نخستین بار نیست که افسران پولیس توسط اعضای مجلس مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.

چندی  پیش احمد بهزاد نماینده هرات در مجلس یک پولیس ترافیک را به حدی لت و کوب کرده بود که حتا دست اش شکسته بود.