fileعلی اکبر قاسمی عضو مجلس نماینده گان در نشست عمومی روز یک شنبه مجلس گفته است که ماموارن امنیت ملی، ۴ واسکت انتحاری را از منزل موسا خان اکبرزاده والی غزنی پیدا کرده اند.

آقای قاسمی مدعی شده است که یک تن از محافظان آقای اکبرزاده  که به این قضیه متهم بوده  فرار کرده است و گمان می رود به صفوف طالبان پیوسته باشد.

این عضو مجلس نماینده گان خاطرنشان کردکه فردی به نام امان الله از اعضای شورای ولایتی غزنی قصد داشت این موضوع را  رسانه یی بسازد، اما والی غزنی او را تهدید کرده است.

پیش از این آقای اکبرزاده متهم به همکاری با گروه طالبان شده بود، اما وی گفته بود که طالبان به او گفته اند که اگر فعالیت نکنند از طرف سردسته های شان نکوهش می شوند، بنأ وی برای طالبان اجازه داده بود که هفته سه راکت به ولایت غزنی پرتاب کنند، اما طالبان بیشتر از سه راکت در هفته پرتاب کرده بودند.

در همین حال هیأت اداری مجلس نماینده گان به کمیسیون امنیت داخلی مجلس وظیفه داد تا در مورد به گونه  پیگری نمایند و نتیجه را به اعضای مجلس ارایه کنند.