indexدر نشستی  خبری که روز شنبه به منظور گشایش قیمت های داوطلبی خصوصی سازی کابل بانک از سویی وزارت مالیه برگزار شده بود، مسوولان این وزارت گفتند که  از فروش زودهنگام کابل بانک نو خبر دادند.

محمد آقا کوهستانی ریس عمومی خزاین وزارت مالیه گفت: ” احتمال می رود در آینده نزدیک این بانک به کمپنی های سی- بی- جی- آی و کرو کپیتال که دوشرکت برندۀ این داوطلبی با پیشنهادهای ۲۱ملیون و ۲۸,۵ ملیون دالر بودند به فروش برسد.”

آقای کوهستانی همچنان گفت که در نهایت شرکت کروکپیتال با پیشنهاد بالاتر در اولویت قرار دارد که امتیاز داوطلب برتر را ازان خود کند.

وزارت مالیه کمپنی برنده را به کابینۀ افغانستان پیشنهاد می کند تا تصمیم نهایی را شورای وزایران در این رابطه بگیرند.

کابل حدود دوسال پیش  از سویی سهم داران پیشین اش  غارت شد که به گفته مسوولان وزارت مالیه حدود ۸۰۰ میلیون دالر از این بانک ناپدید شد و پس از آن این بانک به دولت تعلق گرفت.

 یک گزارش که چندی پیش از سویی یک رسانه خصوصی منتشر شد حاکی از آن بود که کابل نو ماهانه حدود یک میلیون دالر ضرر می کند.