جریان اولین نمایشگاه فناوری و تکنالوژی که از سوی وزارت مخابرات و تنکالوژی افغانستان برای سه روز (۲۴-۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳) برگزار شده بود، از سوی خامه پرس به همکاری شرکت پیوست به صورت زنده پخش شد.

ICT Exibition, Kabul Afghanistan