محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از یاسین قادری، وزرش‌کار پرورش اندام افغانستان تقدیر کرد.

در خبرنامه‌یی که از سوی ارگ به نشر رسیده، گفته شده که رییس جمهور افغانستان ظهر روز گذشته یاسین قادری را با هدیۀ نقدی مورد تقدیر قرار داد.

رییس جمهور غنی به یاسین قادری گفته‌است که من از شما و فامیل‌تان تشکر می‌کنم که عزت و افتخار را برای کشور در سطح منطقه و جهان به دست آوردید.

یاسین قادری هفتۀ گذشته توانست در مسابقات پرورش اندام آماتور جهان در میان هشتاد کشور جهان مقام مدال طلا و مقام نخست را برای افغانستان و لقب آقای عضلات جهان را کسب کند.

او مدال طلا و لقب آقای عضلات جهان را در حالی کسب کرد که تنها چند هفته پیش توانسته بود قهرمانی و مدال طلای آسیایی را نیز در کوریای جنوبی به دست آورد.

محمد اشرف غنی در دیدار روز گذشته با یاسین قادری اظهار داشته که به ورزش کشور توجه داریم و در هفتۀ آینده، برنامه‌های اساسی به خاطر توجه بیش‌تر به ورزش آغاز می‌گردد.

او گفته‌است زمانی که ورزش‌کاران ما بیرق افغانستان را در میدان‌های ورزشی به اهتزاز در می‌آورند، تصویر جدید افغانستان ارایه می‌شود که از بدترین حالت به وضعیت خوبی رسیده‌است.