Sunday Jul 5, 2015
Advertisement Advertisement

This section plays one of the recent videos by Khaama Press from our Youyube account.

View all

  1. مسول همه این بدبختی ونا آرامی ها کشته شدن افراد بیگناه عین و غین است این دو مانند مداری هر روز در فکر توطه علیه یک دیگر اند.  در بین مردم بی دفاع و سربازان کشور اولاد غریب هستند که به خاطر دفاع از خاک کمر بسته اند قربانی میدهند. شما فکر کنید جلیز پنجاه کلیو متر بیشتر از مرکز فاصله نداردتقاضا کمک از مرکز میکند کسی احساس مسولیت نمیکند بدادشان نمی رسد. گذشته از همه والی و قوماندان پولیس شخصی بی کفایت بوده باید حد اقل یک هفته مهمات جنگی ذخیره می داشتند در بیست چار ساعت جنگ جلیز مهمات شان تمام شدهمه دلالت عدم بی توجی عین و غین میکند. توانای و درایت این کار را ندارد معلوم نیست مردم داد خود را به کی گوید و باز خواست گر گیست هریک مقامات ذیصلاح مانند گفتار واری در یک غار خود را پنهان نموده به بسیار مشکل روز ها انتظار یک مامور و یک رهیس سمبولیک را ملاقات کنی او بیچاره می گوید حرف تو درست است اما من صلاحیت ندارم. باز عین و غین در مجالس روی خبر نگار ظاهر میشوند ما این عمل طالبان را با شدید ترین الفاظ محکوم میکنم فورأ هیت تعین مکنیم مانند سخنان دیروز عبدالله این سخنان مطبوعاتی عاری از حقیقت مشکل مردم را حل نمیکند جانم مردم کاه نخورده غلط فکر میکنی. او طالب وحشی این چنین گپ ها را نمیداند مانند یک حیوان وحشی از طرف پاکستان شستشوی مغزی شده. چهارده سال است مردم فریب ارگ نشینان را می خورند ما تحقیق میکنم جدی بررسی میکنم هدف گپ های واهی بیهوده در چشم مردم خاک زدن نیست بلکه مرچ پاش دادن چیزی بیش نیست . خلاصه اصلا عین و غین بی کفایت هستند اشخاص بی کفایت غیر مسول غیر مسلکی اوباش لاابالی رابه حیث والی و قوماندان امنیه تعین میشود تا حال کسی ندیده یک مقام های عالی رتبه نسبت خیانت و سهل انگاری در وظیفه  مجازات شده باشند. بسیار به ندرت از وظیفه تبدیل شده. حکومت نام نهاد وحدت ملی در راس عین غین مردم را ملامت نکنند خودشان از جمله اشخاص پسیف جامعه هستند لیاقت این مقام رابیچ وجه ندارند پیهم به مردم دروغ میگویند. اگر همت کند مردانه وار در پیش روی مطبوعات حاضر شوند از دروغ های که به مردم رسمی در مطبوعات گفته اند اقلا معذرت بخواهد همه ملت شاهد است همه دارو دسته حکومت قران خورده حال خلاف قران خوردن و تعهد که بخدا و به ملت نموده بودند عمل میکنند. طور مثال دروغ گفتن وعده های دروغین مانند برگذاری انتخابات شورا واصلاح اعضای کمیسون انتخابات  اجرای تذکره الکترونیک سپردن کار به اهل کار بدون تبعیض لسان و منطقه  تطبیق مواد قانون اساسی کشور به قول وعده خود عمل نکردند.حال ملامت یک دیگر را میکنند مردم و افغانستان  تباه شد خاک در سر عین و غین .  حاجی صبور hali Sabor
  2. این بررسی باید از خود اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و سرقومندان قوای مسلح کشور آغاز گردد ، چون بی توجهی یا دست داشتن او باعث بروز این جنایت گردیده است. freshta
  3. محترم علومی صاحب تا جای که معلومات دقیق از داخل وزارت دارم واقعأ در اصلاح سیستم اداری تفتیش صرفه جوی دراموری مالی وزارت داخله زحمات زیاد کشیدیدت مبالغ هنگفت پول که قبلا بنام های مختلف از بودجه وزارت کشیده میشد پول بیت المال حیف مال میشد بسیار زیاد جلو گیری شده واقعأ بیک شخص که وطن دوست باشد قابل افتخار است کسی نمیتواند از آن چشم پوشی کند. اما در بخش امنیت خصوصأ شهر کابل و حملات تروریستی داخل شهر باید در انتخاب قومندان شهر کابل باید توجه جدی کنید قوماندان موجوده کابل اهلیت و درایت پیشبرد این کار را باسابقه خراب که دارد باید جدأ توجه کنداین شخص مطلوب نیست.تا کی از بی کارکی وی چشم پوشی می شود.مثال موضوع قتل فرخنده غفلت ظیفوی وی باین تجیهزات مدرن امروزی  که در صد متری قومندانی اتفاق افتادآیا با یک شخص با وجدان قابل قبول است  این جناب درک نداشت می توانست جلو قتل وی را بگیرد باز رفتن وی بخانه پدر فرخنده  وی را مشوره میدادکه شب فرار کن فرخنده را پنهانی  دفن کن واقعأ این سخنان شرم آورست همه مستند است از تلویزون هاپخش شد کسی نمی تواند پنهان وانکار کند فلم ها موجود است .  موضوع انتقال اسلحه نزدیک پارلمان بزرکترین غفلت وی است اگر خدای نا خواسته این تروریست ها موفق میشد این مزدوران سخت مایه شرمساری به همه نیرو های امنیتی است . واقعه دیروز انفجارات داخل شهر کابل همه دلالت به ضعف و ناتوانی وی است.  قوماندان امنیه خوش دارد مانند خبر نگار و یا یک شخص تماشا گر در تلویزون ها جریان گزارش دهد چند نفر مرد چند زخمی شد موتر کرولا بود این خبر نگارو یا یک شخص که در محل واقعه چشم دید خود را بیان کند. همه دلالت به عدم لیاقت وی میکند این وظیفه خود را نمیداند چطور جلو تروریست ها را بگیرد چطور مواد انفجاریه داخل شهر میشود ازین پست های تلاشی میگذرد کسی نمی بیند نزدیک موتر ناتو انفجار داده میشود کاری تعجب آور است. محترم وزیر صاحب داخله به حیث یک افغان وطن دوست برایتان مشوره می دهم هر شخصی که واسطه این قومندان بیسواد نابکار است همرایش صحبت کنید جدی به خاطر امنیت  مردم شریف کابل وعزت خود شما شخص لایق فعال را پاک نفس را تعین فرماهید با موجودیت این شخص و ارتباطات نامشروع  که دارد تامین امنیت کابل مشکل خواهدبود گفته بزرگان بالای زاغ بودنه شکار کردن مشکل است . حاجی صبور hali Sabor
  4. محترم علومی صاحب تا جای که معلومات دقیق از داخل وزارت دارم واقعأ در اصلاح سیستم اداری تفتیش اموری مالی وزارت داخله زحمات زیاد کشیدیدت مبالغ هنگفت پول که قبلا بنام های مختلف از بودجه وزارت کشیده میشد پول بیت المال حیف مال میشد بسیار زیاد جلو گیری شده واقعأ بیک شخص که وطن دوست باشد قابل افتخار است کسی نمیتواند از چشم پوشی کند. اما در بخش امنیت خصوصأ شهر کابل و حملات تروریستی داخل شهر باید در انتخاب قومندان شهر کابل باید توجه جدی کنید قوماندان موجوده کابل اهلیت و درایت پیشبرد این کار را باسابقه خراب که دارد باید جدأ توجه کند.تا کی از بی کارکی وی چشم پوشی میکنید. موضوع قتل فرخنده غفلت وی در صد متری قومندانی اتفاق افتاد این جناب درک نداشت می توانست جلو قتل وی بگیرد باز رفتن وی بخانه پدر فرخنده  وی را مشوره میدادکه شب فرار کن فرخنده را پنهانی جسدوی را دفن کن واقعأ این سخنان شرم آورست همه مستند است از تلویزون هاپخش شد کس نمیتان پنهان کند فلمموجود است.  موضوع انتقال اسلحه نزدیک پارلمان بزرکترین غفلت وی است اگر خدای نا خاسته موفق میشد این مزدورا سخت مایه شرمساری به همه نیرو امنیتی اس.ت واقعه دیروز انفجارات داخل شهر کابل همه دلالت به ضعف و ناتوانی وی است خوش دارد قوماندان امنیه در تلویزون ها مانند خبر نگار و یا یک شخص تماشا گر در تلویزون ها جریان گزارش دهد. همه دلالت به عدم لیاقت وی میکند این وظیفه خود را نمیداند چطور جلو تروریست ها را گرفت چطور مواد انفجاریه داخل شهر میشود ازین پست های تلاشی میگذرد کسی نمی بیند نزدیک موتر ناتو انفجار داده میشود کاری تعجب آور است. محترم وزیر صاحب داخله به حیث یک افغان وطن دوست برایتان مشوره می دهم هر شخصی که واسطه این قومندان بیسواد نابکار است همرایش صحبت کنید جدی به خاطر امنیت  مردم شریف کابل وعزت خود شما شخص لایق فعال را پاک نفس را تعین فرماهید با موجودیت این شخص و ارتباطات نامشروع  که دارد تامین امنیت کابل مشکل خواهدبود گفته بزرگان بالای زاغ بودنه شکار کردن مشکل است . حاجی صبور hali Sabor
  5. اگر ما افغانان  درین کشور صادقانه کار نمایم تمام مردم از بدبختی نجادیافته دیگر در وطنمان ادم گرسنه باقی نخواهد ماند وجنگ از مملکت ریشه کن میشود و دیگر محتاد هم درین وطن باقی نمیماند tahir nazir

ورزش

رییس جمهور افغانستان می‌گوید که ورزش‌کاران توانستنه‌اند تصویر منفی افغانستان ر ادامه مطلب ...

چشم انداز

چرا حکومت به مناطقى که تحت تهدید جدى مخالفین قرار دارند توجه نکرده و پس از سقوط آنه ادامه مطلب ...

مصاحبه

گزارش‌ها می‌رسانند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با یک خبرنگار پیشی ادامه مطلب ...

دانش

یک جوان با استعداد افغان که مشتاق پیوستن به انقلاب تکنالوژی جهانی است، یک موتر سای ادامه مطلب ...

اقتصاد و تجارت

میزان عواید محصولات میوه و ترکاری در ولایت فراه در سه ماه سال جاری به ۱۰ ملیون دالر ادامه مطلب ...

انتخابات

مقام‌ها در رهبری حکومت افغانستان از آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در روزهای ادامه مطلب ...

Advertisement